کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH

کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH
گرامر مقالات آموزشی

کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH

آشنایی با انواع کاربردهای IT در زبان انگلیسی

اگر IT در آغاز جمله قرار گیرد معنای مختلفی به جمله میدهد.

1. گفت و گو درمورد شرایط آب و هوایی ( سرد، گرم، برفی، بارانی، طوفانی، ابری و ….).

داره بارون می‌باره.

It is raining.

هوا سرده. It is cold.
هوا گرمه. It is hot.
هوا طوفانیه. It is stormy.

کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH

2. زمانی که صحبت از مسافت است.

خیلی دور نیست. It is not very far.
از اینجا تا نزدیکترین شهر ده کیلومتر راه است. It is ten kilometers from here to the nearest town.

3. زمانی که بحث از زمان و ساعت است.

ساعت 6 است. It is 6 o’clock.
دیره. It is late.

کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH

4.  به دنبال فعل to be صفتی را بیان می کنیم که در موردعقاید است.

یادگیری زبان انگلیسی در این مدت کوتاه سخته. It is hard to learn English in such a short time.
لازم نیست با او بحث کنید. It is not necessary to argue with him.

کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH

5. اگر به عنوان فاعل نمادین به کار رود.

این سام بود که به من کمک کرد. It was Sam who helped me.

کاربردهای IT در زبان انگلیسی USES OF IT IN ENGLISH

6. از دیگر کاربردهای IT در زبان انگلیسی زمانیست که به عنوان ضمیر فاعلی جانشین اشیاء و غیر انسان می شود.

مال منه. It is mine.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *