گرامر  حال ساده چیست و چه کاربردی دارد؟ (Simple Present Tense)

گرامر حال ساده چیست
گرامر مقالات آموزشی

گرامر  حال ساده چیست و چه کاربردی دارد؟ (Simple Present Tense)

اگر در ابتدای مسیر یادگیری هستید یادگیری گرامر زمان حال ساده برای شما بسیار مهم است. برای اینکه بتوانید این گرامر را به خوبی بیاموزید لازم است ابتدا گرامر فعل tobe را یاد گرفته باشید. به‌طور خلاصه اشاره می‌کنیم که فعل tobe در زمان حال ساده به سه شکل am, is و are استفاده می‌شود و دلالت بر بودن می‌کند. به زبان ساده‌تر به یک حقیقت اشاره می‌نماید و کاری در آن صورت نمی‌گیرد.

حالت General Time:

از این زمان برای صحبت راجع به کارهایی استفاده می شود که محدود به زمان خاصی نیستند بلکه همیشه و به طور ثابت و مستمر انجام می شوند. این حالت (general time) نامیده می شود.

.John comes from Canada

.I like apple

.I usually get up at 7 morning

.I eat breakfast every day

.I have classes on Mondays and Wednesdays

واقعیت های علمی و ثابت شده

زمان حال ساده همچنین برای صحبت درباره ی واقعیت های علمی و ثابت شده به کار می رود.

 

.The earth goes around the sun

.The sun rises from the east

 

ساختار زمان حال ساده زبان انگلیسی

در جملات مثبت ما از فعل به صورت شکل ساده استفاده می کنیم. تنها برای سوم شخص مفرد فعل باید صرف شده و یک پسوند s به آن اضافه می شود. در شکل منفی و سوالی باید از فعل کمکی do (یا does برای سوم شخص مفرد) در جمله استفاده کرد. در صورت وجود فعل کمکی فعل اصلی همیشه به صورت ساده در جمله آورده می شود. (حتی در سوم شخص مفرد)

?Do you like scary movies
.B: Yes, I do. I like scary movies
فیلم ترسناک دوست داری؟: A
.بله، همین‌‌طور است. من فیلم‌های ترسناک را دوست دارم: B

?A: Do they have any children
B: No, they don’t. They don’t have any children

 آیا آن‌ها فرزندی دارند؟ :A
نه، ندارند. آن‌ها بچه ندارند.  :‌B

 

نحوه منفی کردن حال ساده در انگلیسی

برای منفی کردن جملات حال ساده، بعد از فاعل، از «do not/does not» یا از شکل کوتاه‌شده آن «don’t/doesn’t» استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که بعد از فعل کمکی، حتماً باید از شکل ساده فعل استفاده شود. به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

 1. .I don’t go to the office on Fridays.
 2. Jessie doesn’t practice the piano on Sundays.
 3. You don’t study very much. (تو خیلی درس نمی‌خوانی)
 4. Julie doesn’t like sport. (جولی به ورزش علاقه ندارد)
 5. We don’t live in London. (ما در لندن زندگی نمی‌کنیم)

 

جملات سوالی زمان حال ساده در زبان انگلیسی

جملات سوالی زمان حال ساده در زبان انگلیسی به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 1. «جملات پرسشی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 2. «جملات پرسشی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)

جملات سوالی بله یا خیر

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر، ابتدا باید «do» یا «does» را در ابتدای جمله قرار دهیم تا جمله را به حالت سؤالی تبدیل کنیم. بنابراین، از فرمول‌ زیر استفاده می‌کنیم:

‌‌
?Do/Does + subject + verb

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات پرسشی بله یا خیر آشنا شوید. دقت کنید که فعل جمله همواره به شکل ساده به کار می‌رود.

Do you always help your mother ?
آیا همیشه به مادرتان کمک می‌کنید؟

Do you surf the Internet every day?
آیا هر روز در اینترنت گشت و گذار می‌کنید؟

Does Sarah always turn off the lights?
آیا «سارا» همیشه چراغ‌ها را خاموش می‌کند؟

Do you clean your room?
آیا تو اتاقت را تمیز نمی‌کنی؟

Does she like me?
آیا او من را دوست دارد؟

اگر فعل جمله «to be» باشد، فرمول جملات سوالی زمان حال ساده در زبان انگلیسی به صورت زیر خواهد بود:

Is/Are + subject(s) + noun/adjective?

به مثال‌های زیر دقت کنید:

Are you a doctor?
شما دکتر هستید؟

Is he Sarah’s Brother?
آیا او برادر سارا است؟

برای پاسخ دادن به جملات پرسشی بله یا خیر، دو نوع پاسخ وجود دارد؛ کوتاه و کامل. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با پاسخ‌های کوتاه و بلند بیشتر آشنا شوید.

A: Do you like scary movies?
B: Yes, I do. I like scary movies.
A: فیلم ترسناک دوست داری؟
B: .بله، همین‌‌طور است. من فیلم‌های ترسناک را دوست دارم

A: Do they have any children?
B: No, they don’t. They don’t have any children.
A: آیا آن‌ها فرزندی دارند؟
B: نه، ندارند. آن‌ها بچه ندارند

A: Does Mike study English every Saturday?
B: No, he doesn’t. He studies English every Friday.
A: آیا مایک هر شنبه انگلیسی می‌خواند؟
B: نه، این‌طور نیست. او هر جمعه انگلیسی می‌خواند.

در زبان انگلیسی فعل کمکی (am, is ,are) در زمان حال ساده، (was , were) در زمان گذشته و (been) در اسم مفعول استفاده می شود. اینها فعل کمکی هستند و گاهی به عنوان فعل اصلی نیز استفاده می گردند. فعل کمکی is برای مفرد و are برای جمع به کار می رود.

am , is , are را در جملات مثبت به صورت زیر به کار می بریم:

 1. It is
 2. He is
 3. She is
 4. I am
 5. We are
 6. You are
 7. They are

 

به خاطر داشته باشید که ما در هنگام استفاده از he / she / it در انتهای فعل از حرف s استفاده می کنیم:

I work …. but he works

در جملات منفی گرامر am – is – are به صورت زیر است:

 1. It is not
 2. He is not
 3. She is not
 4. I am not
 5. We are not
 6. You are not
 7. They are not

برای سوالی کردن افعال am , is , are در زمان حال جای فاعل و فعل را عوض می کنیم :

.Am I a student? Yes I am

سوالاتی که از طریق جابجایی فاعل و فعل ساخته شده و با بلی و خیر پاسخ داده می شوند Yes/No Question نام دارند. در ترجمه Yes/No Question همیشه در ابتدا از ” آیا ” استفاده می کنیم.

باید توجه داشته باشیم که am not شکل مخفف ندارد. زمانی که اولین حرف اسم ما در جمله حروف صدادار باشد (o , i , u , e , a) برای سهولت خواندن به جای a از an استفاده می کنیم.

.It is an orange

برای پرسش منفی دو راه وجود دارد:

الف : محاوره ای                         Are not they your friend? Q
ب : رسمی و اداری                      Are they not your friend? Q

برای گذشته am , is , are از was برای مفرد و were برای جمع استفاده می کنیم. برای منفی کردن این افعال am , is , are در زمان گذشته، بعد از was/were کلمه not را اضافه می کنیم.

I was not at home last night

برای سوالی کردن am, is ,are در زمان گذشته جای فعل و فاعل را عوض می کنیم:

        Was I at home last night? Q

در زمان گذشته افعال am, is ,are می توان از قیدهای زیر استفاده کرد:

 1. Yesterday (دیروز)
 2. Last night (شب گذشته)
 3. Last week (هفته گذشته)

به طور مثال:

 1. I’m Scottish.  من اسکاتلندی هستم
 2. She’s hungry. او گرسنه است
 3. They’re always late.  آنها همیشه دیرشان می‌شود

شکل منفی آن که بسیار ساده است و تنها به آن یک not اضافه می‌شود.

 

چند مثال دیگر برای زمان حال ساده

 1. I wake up at 7 o’clock.
 2. She wakes up at 7 o’clock.
 3. You clean your home every day.
 4. He cleans his home every day.​

تفاوت every day و everyday

در اینجا بهتر است تفاوت every day و everyday را با هم بررسی کنیم که در زمان حال ساده کاربرد زیادی دارد.

every day و everyday از جمله کلمات گمراه کننده در زبان انگلیسی هستند. بسیاری از زبان آموزان هنگام استفاده از این دو عبارت دچار سردرگمی می شوند و آنها را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی کاربرد و تفاوت every day و everyday می‌پردازیم.

کاربرد every day

every day یک عبارت زمانی است و به معنایِ «هر روز» می‌باشد. every معمولاً نقش قید را در جمله ایفا می‌کند.

مثال:

He goes to school every day.
(.او هر روز به مدرسه می‌‌رود)
I would go swimming every day, if I could.
(.اگر بتواننم، هر روز به شنا می‌روم)
Every day she gets a new letter.
(.او روزانه یک نامه دریافت می‌کند)

کاربرد everyday

everyday یک صفت است و فقط اسم را توصیف می‌کند. از این کلمه برای توصیف چیزهایی که معمول هستند یا هر روز اتفاق می‌اُفتند، استفاده می‌شود.

مثال:

You can’t come to the wedding wearing everyday clothes.
(.تو نمی‌توانی با پوشیدن لباس‌های عادی به عروسی بیایی)
Don’t use the everyday dishes for a special occasion.
(.از ظرف‌های معمولی برای یک مناسبت ویژه استفاده نکن)
He handles well the problems of everyday life.
(.او مشکلاتِ روزمره زندگی را بخوبی مدیریت می‌کند)

بطور خلاصه every day یک عبارت زمانی است که به معنای «روزانه» یا «هر روز» می‌باشد در حالیکه everyday یک صفت است و به معنای «معمولی» یا «عادی» می‌باشد.​

  دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  پیج اینستاگرام زبان دار را دنبال کنید

  فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
  • عکس
  • شناسه محصول
  • امتیاز
  • قیمت
  • در انبار
  • موجودی
  • افزودن به سبد خرید
  • توضیحات
  • محتوا
  • عرض
  • اندازه
  • تنظیمات بیشتر
  • ویژگی ها
  • ویژگی های سفارشی
  • زمینه های دلخواه
  برای پنهان کردن نوار مقایسه ، بیرون را کلیک کنید
  مقایسه