دانلود آهنگ Empty Note با ترجمه‌ی فارسی Empty Note Lyric

دانلود آهنگ Empty Note با ترجمه‌ی فارسی Empty Note Lyric
موزیک انگلیسی

دانلود آهنگ Empty Note با ترجمه‌ی فارسی Empty Note Lyric

متن آهنگ Empty Note همراه با ترجمه‌ی فارسی

How could I ever know you?
چگونه آخه بشناسمت ؟
When everything lies in disguise
وقتي همه چيزدر نقابه
How could I ever forget?
چگونه آخه فراموش کنم ؟
Those eyes looking for my weal
اون چشمهايي که (تو) به دنبال زخم زدن بودند
How could I ever know more?
چگونه آخه بيشتر بشناسمت ؟
When everything is held by threat
وقتي همه چي با تهديد ميره جلو
How could I ever feel you?
چگونه اخه حست کنم ؟
Once again, without losing my mind
يه بار ديگه .. بي آنکه ديونه بشم
🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶
Oh empty note
Shadows of my past
Made it to the end
آه کاغذ يادداشت خالي
سايه هاي گذشته
حرفي براي نوشتن نذاشته
Oh empty note
Shadows of my past
Made it to the end
آه کاغذ يادداشت خالي
سايه هاي گذشته
حرفي براي نوشتن نذاشته
🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵🎶
How could I ever know you?
چگونه اخه بشناسمت ؟
When you are miles and miles away
وقتي تو مايل ها دوري
How could I forgive myself?
چگونه خودم را ببخشم ؟
How blind and scared I was
چقدرکور و ترسيده بودم
 🎵🎶🎵🎶🎵🎶🎵
Oh empty note

Shadows of my past
Made it to the end
آه کاغذ يادداشت خالي
سايه هاي گذشته
حرفي براي نوشتن نذاشته
Oh empty note
Shadows of my past
Made it to the end
آه کاغذ يادداشت خالي
سايه هاي گذشته
حرفي براي نوشتن نذاشته
Oh empty note
Shadows of my past
Made it to the end
آه کاغذ يادداشت خالي
سايه هاي گذشته
حرفي براي نوشتن نذاشته

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *