زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous

زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous
گرامر مقالات آموزشی

زمان آینده کامل استمراری Future Perfect Continuous

ساختار زمان آینده کامل استمراری

در زمان آینده کامل استمراری یا Future Perfect Continuous ما بر فعالیتی اشاره داریم که به طور مستمر و ادامه دار در آینده تا موقعی مشخص و معین اتفاق می‌افتد.

مهم ترین کاربرد آینده کامل استمراری

بیان عمل یا حالتی که در زمان معینی در آینده در حال انجام است. تفاوت زمان آینده کامل و آینده کامل استمراری  مانند تفاوت حال کامل و حال کامل استمراری است. در واقع اگر تاکید روی پایان عمل باشد از شکل ساده آن و اگر تاکید روی طول زمان عمل باشد از شکل استمراری آن استفاده می‌شود.

تا زمانی که تو به خانه برسی در حال تماشا کردن فیلم خواهم بود. By the time you get home, I will have been watching a movie.

🔔به مثال های زیر توجه کنید:

تا پایان ماه مِی ۱۰سال است که دارم دراین باشگاه ورزش می‌کنم. By next May I will have been training at this gym for 10 years.
وقتی خانواده اش برسند، ۵ساعت خواهد شد که او دارد گیتار می‌نوازد. She is going to have been playing guitar for 5 hours when her family arrive.

منفی کردن آینده کامل استمراری

برای منفی کردن آینده کامل استمراری طبق ساختار زیر عمل می‌کنیم:

.They will not have been playing
.Foreign countries won’t have been trading with us by the end of the year
.She will not have been studying

سوالی کردن آینده کامل استمراری

برای سوالی کردن کافی‌ست طبق ساختار زیر عمل کنیم:

سال آینده چند سال می‌شود که شما تهران زندگی می‌کنید؟ ?By next year, how long will you have been living in Tehran
آیا ماه آینده، 3 سال می‌شود که او این جا زندگی می‌کند؟ Will he have been living here for 3 years by next month?

ساخت زمان آینده کامل استمراری با going to

برای ساختن این زمان با going to از فرمول زیر استفاده می­‌کنیم:

He is going to have been working at that company for two years when it finally close.

برای گفتن مدت در این زمان از ساختار (طول مدت+ for) استفاده می­‌کنیم. در صورت استفاده از اصطلاحات زمانی when و by the time، باید در جمله­‌ه­ایی که این اصطلاح رو دارد از زمان حال ساده استفاده کنیم.
مثال:

In November, he will have been teaching for fifteen years.
By the time she arrives, I’ll have been cooking for two hours!

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *